ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی ‌ شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.

بعدی ❭