ماده 695 قانون آیین دادرسی کیفری

اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی‌شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)