ماده 245 قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه صالح موضوع مواد (240)، (242) و (244) این قانون مکلف است در وقت فوق العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)

نشست های قضایی (1 مورد)