ماده 676 قانون آیین دادرسی کیفری

در شرایط زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می‌شوند:
الف - داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد.
ب - تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد.
پ - متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.
ت - تصویربرداری از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد.
ث - تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.