ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری

تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.

نشست های قضایی (1 مورد)