ماده ۶۲۷ قانون مدنی

در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید بحاکم رد شود.

بعدی ❭