در بیان اموال و مالکیت به طور کلی

فصل اول - در اموال غیرمنقول [ ماده 12 تا ماده 18 ]
فصل دوم - در اموال منقوله [ ماده 19 تا ماده 22 ]
فصل اول - در مالکیت [ ماده 30 تا ماده 39 ]
مبحث دوم - در وقف [ ماده 55 تا ماده 91 ]
مبحث سوم - در حریم املاک [ ماده 136 تا ماده 139 ]
بعدی ❭