نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۶۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

مورخ ۳۰/۱۰/۹۲
نظریه شماره: ۲۰۶۱/۹۲/۷
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۴۶۰
سوال:
با توجه به ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان فرمائید آیا این ماده شامل نابالغ و طفل هم می­شود یا خیر.
نظریه مشورتی:
با توجه به مواد ۱۶۸ و۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقرار کننده و اداء کننده سوگند باید بالغ باشد بنابراین شمول ماده ۴۶۳ قانون فوق الذکر از حیث اقرار یا نکول از سوگند نسبت به فرد نابالغ مرتکب موضوعا منتفی است.