قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی
مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
ماده واحده

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن، دائمی می‌شود.