ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.
تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)