ماده ۲۰۹ قانون مدنی

امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

بعدی ❭