ماده ۷۲۸ قانون مدنی

در صحت حواله ملائت محاله‌علیه شرط نیست.

بعدی ❭