ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (23 مورد)

نشست های قضایی (18 مورد)