ماده ۱۱۰ قانون مدنی

بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کنند.

بعدی ❭