ماده ۵۲۵ قانون مدنی

عقد مزارعه عقدی است لازم.

بعدی ❭