ماده ۲۹۰ قانون مدنی

ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد.

بعدی ❭