ماده ۱۶۸ قانون مدنی

اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

بعدی ❭