ماده 674 قانون آیین دادرسی کیفری

تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:
الف - دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی
ب - دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکت ‌ ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه
پ - دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده