ماده ۱۷۲ قانون تجارت

حکم مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاء ضامن آن جاری است.

بعدی ❭