ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری

درحوزه قضائی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (38 مورد)