ماده ۴۳۲ قانون تجارت

محکمه همیشه می‌تواند عضو ناظر با تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.

بعدی ❭