ماده ۵۱۴ قانون تجارت

طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می‌شوند.

بعدی ❭