نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۹۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷

مورخ: ۷/۱۰/۹۲
نظریه شماره: ۱۹۲۴/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۴۴۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
به موجب تبصره۳ ماده ۷۰۳ اصلاحی قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات دادگاه نمی­تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در مادتین۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون را صادرنماید بر اساس بند ت ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۹۲ آیا قید قاچاق عمده صرفا مربوط به مواد مخدر روان­گردان بوده یا شامل مشروبات الکلی و سلاح ومهمات نیزمی­باشد به عبارتی خرید وفروش نگهداری درغیر موارد قاچاق عمده قابل تعلیق است یا نه ومقررات این بند ناسخ تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون اول­الذکر می باشد یا خیر.
نظریه مشورتی:
با توجّه به صراحت بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ممنوعیت تعویق صدور حکم ونیز تعلیق اجرای مجازات صرفاً شامل " قاچاق عمده مشروبات الکلی" یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به طور عمده به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است وبه جرایم حمل ونگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسّری ندارد. لذا با عنایت به مغایرت بند مذکور با تبصره ۳ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۷، توجهاً به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، باید طبق قانون موخرالتصویب که ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است وآخرین اراده مقنن می باشد،عمل شود. به عبارت دیگر طبق ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، بند ت ماده ۴۷این قانون، مقررات تبصره ۳ماده ۷۰۳قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۷را در حدّ مغایرت نسخ نموده است.