نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۶۷۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۸

شماره پرونده ۱۲۶۸ ـ ۵/۳ ـ ۹۲
سوال
آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟
نظریه شماره۱۶۷۰/۹۲/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
محل کسب و پیشه اعم از زمین و ساختمان احداثی از شمول بند واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در زمره مستثنیات دین تلقی نمی شود.