نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۱۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶

مورخ: ۶/۱۱/۹۲
نظریه شماره: ۲۱۲۸/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۰۴۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
اگر پس ازاجرای حکم عقل برگردد محکوم­علیه چگونه می تواند استرداد مابه­التفاوت ارش را مطالبه کند آیا نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی است.
نظریه مشورتی:
موارد اعاده دادرسی در امور کیفری منصوص است و مورد مطروحه (موضوع ماده ۶۷۹قانون مجازات اسلامی) از مصادیق آن نمی باشد و در فرض سوال با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ و توجهاً به ماده ۶۷۹ قانون یاد شده مصوب سال ۱۳۹۲، دادگاه کیفری صادرکننده رای بدوی پس از ارجاع پرونده با تقاضای محکومٌ علیه و بدون نیاز به دادخواست، رسیدگی و دفاع محکومٌ له را اخذ، با احراز مراتب، حکم به استرداد مبلغ مابه التفاوت دیه کامل و ارش آن از سوی محکومٌ له صادر می نماید و این حکم از حیث رسیدگی و تجدیدنظرخواهی و اجراء تابع قواعد عمومی است. ضمناً چون رسیدگی مجدد به موضوع مستلزم تغییر در رای دادگاه کیفری است، بنابراین طرح دعوای حقوقی و رسیدگی توسط دادگاه عمومی حقوقی فاقد وجاهت قانونی است.