ماده ۷۰۳ قانون مدنی

در ضمان حال مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین موجل باشد.

بعدی ❭