ماده ۶۳۶ قانون مدنی

عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه میدهد اگر چه مالک عین نباشد.

بعدی ❭