ماده ۵۹۰ قانون تجارت

اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.

بعدی ❭