ماده 4 قانون پیش فروش ساختمان

تنظیم قرارداد پیش فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:
1- سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این که مورد معامله در ازاء سرمایه گذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش فروشنده اختصاص یافته است.
2- پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد
3- بیمه نامه مربوط به مسئولیت موضوع ماده (9) این قانون
4- تاییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان
5 - پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک
تبصره - در مجموعه‌های احداثی که پیش فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آماده سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش فروش واحدهای مذکور منوط به حداقل سی درصد (30%) پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تایید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه می‌باشد.