ماده 671 قانون آیین دادرسی کیفری

تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)