ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی

در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.

بعدی ❭