ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری

در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدید نظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند، تجدید نظر یا فرجام خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای، مسموع نیست.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)