ماده ۴۵۷ قانون مدنی

هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.

بعدی ❭