ماده ۴۱ آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین‌های حبس

چنانچه دستور دادگاه مستلزم پرداخت نفقه افراد واجب النفقه باشد. وفق بند (پ) ماده (۸) این آیین‌نامه اقدام می‌شود.

بعدی ❭