نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۳۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۴

۱۴/۷/۹۲
۱۳۷۳/۹۲/۷
۱۰۰۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
مجازات جرم موضوع ماده۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات انفصال از خدمات دولتی ۱ تا۵ سال می باشد انفصال موقت مجازات معاون جرم موضوع ماده مذکور چیست.
نظریه مشورتی:
درفرض سوال چنانچه باتحقیقات معموله با تشخیص قاضی رسیدگی کننده معاونتی در کا ر باشد، در جرائمی که مقنن برای معاون جرم مجازات خاصی برای آن جرم پیش بینی نکرده باشد اگر قبل از حاکمیت قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲باشد، به استناد ماده ۷۲۶قانون مجازات اسلامی سابق می توان برای معاون مجازات تعیین کرد اما اگر بعد از حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتهامی متوجه معاون باشد بر اساس بند ت وتبصره ذیل ماده ۱۲۷ این قانون عمل خواهد شد.