ماده ۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های مقرر محکوم می‌گردد.‌

بعدی ❭