‌ماده ۷۶ قانون نظام صنفی کشور

هر یک از اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها و هیات رئیسه مجامع امور‌صنفی و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و وجوهی که دراجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات دراختیار‌آنان قرار می‌گیرد، امین محسوب می‌شوند.

بعدی ❭