ماده ۲۲۷ قانون تجارت

برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود.

بعدی ❭