ماده ۷۸ قانون مدنی

واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

بعدی ❭