ماده 329 قانون آیین دادرسی کیفری

شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.