ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۱۷۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴

شماره پرونده ۱۶۲۵ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سوال
زوج مبل فروش می‌باشد و چند دست مبل (۴ دست) در اجرای تامین خواسته از وی توقیف شده آیا اموال توقیفی جزء مستثنیات دین می‌باشد و ابزار کار وی محسوب می­ شود یا خیر؟
نظریه شماره۲۱۷۱/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقصود از وسایل و ابزار کار کسبه مذکور در بند واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، وسایلی مانند ترازو می‌باشد که برای آن کسب ضروری است، بنابراین اقلامی که کاسب برای فروش عرضه می‌کند، مانند مبل‌های موجود در مغازه مبل فروشی از شمول این بند خارج است. با این حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده می‌باشد.

نظریات مشورتی