ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

اقربای درجه یک متهم، مذکور در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون، همان است که در مواد ۱۰۳۱ تا ۱۰۳۲ قانون مدنی آمده است و شامل اقربای درجه یک سبب و نسبی خواهد بود.

بعدی ❭