ماده 14 قانون مسئولیت مدنی

در مورد ماده 12 هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند. ‌در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)