ماده ۶۳۴ قانون مدنی

هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.

بعدی ❭