ماده ۱۳۵ قانون مدنی

درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

بعدی ❭