ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نا بالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.

بعدی ❭