ماده ۳۷۱ قانون مدنی

در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

بعدی ❭