ماده ۵۹۶ قانون مدنی

در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

بعدی ❭