ماده ۷ قانون تعزیرات حکومتی

اخفاء و امتناع از عرضه کالا: عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی با تبعیض در فروش.

بعدی ❭