ماده ۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند.

بعدی ❭