ماده ۳ دستورالعمل اجرایی اصل 142 قانون اساسی

مقامات مشمول میزان دارایی خود و همسر و فرزندان خویش را در اظهارنامه‌هایی که با امضاء رئیس قوّه قضائیه و توسط دفتر ارسال می‌گردد توصیف کرده و ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ وصول به دفتر تسلیم می‌کنند.
تبصره ۱-پیگیری جهت دریافت اظهارنامه‌های ارسالی از طریق دفتر بعمل می‌آید.
تبصره ۲-دفتر دریافت اظهارنامه‌ها را به مقامات مشمول اعلام خواهد کرد.

بعدی ❭